Академик Н.Ж. Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығында Юстус Либих атындағы Гиссен университетінің профессоры Рейнхард Шнеттлердің шеберлік сабағы өтті. Остеосинтез саласының ұстазы халықаралық тәжірибе алмасу аясында «Шеміршек трансплантациясы – дәлелденген, жұмыс істейтін әдістер» және «Тізебуын, сүйек тіні хирургиясында метициллинрезистентті микробтардан туындаған іріңді асқынуларды емдеудің жаңа тәсілі – дәстүрлі тәсілден тыс қадам» атты тақырыптарда дәрістер оқыды. Ауызша презентациядан басқа, ҰҒТОО дәрігерлері үшін үлгілік операция жасалды. Маман іс жүзінде іріңді асқынулар болғанда емдеудің және хирургиялық араласудың заманауи әдістерін көрсетіп, баяндап берді.


В ННЦТО им.академика Н.Д.Батпенова прошёл мастер-класс Р. Шнеттлера, профессора Гиссенского университета имени Юстуса Либиха. Гуру остеосинтеза в рамках обмена международного опыта прочёл лекции на темы - «Трансплантация хряща - доказанные,  работающие методики» и «Новый подход к лечению гнойных осложнений в хирургии коленного сустава, костной ткани, вызванной метициллинрезистентными микробами - шаг за пределы традиционного подхода». Помимо устной презентации, была проведена показательная операция для врачей ННЦТО. На практике специалист показал и рассказал о современных методиках лечения и хирургических вмешательств при гнойных осложнениях.


A master class by Reinhard Schnettler, a professor at the Justus Liebig University of Giessen, was held at the NSCTO named after Academician N.D.Batpenov.  As the professor is a specialist in osteosynthesis he delivered the lecture to exchange the international experience, on topics: "Cartilage transplantation - proven and  working methods" and "New approach to the treatment of  suppurative complication in surgery of knee joint, bone tissue caused by methicillinresistant microbes.  In addition to the lecture, a demonstration surgery was performed for the doctors of the NSCTO.  In practice, Professor showed and spoke about modern methods of treatment and surgical interventions for suppurative complications.