7 сәуір күні Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының негізі қаланғанына орай, 1950 жылдан бастап «Дүниежүзілік денсаулық күні» атап өтіледі.  Денсаулық – адам өмірінің негізі. Биылғы жылдың басты тақырыбы – бүкіл әлемді құрсауына алған коронавирустық инфекциямен күрес. Бұл күні Академик Н.Ж. Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығында бүгінгі таңның ең өзекті мәселесі «Халықты COVID-19-ға қарсы вакцинациялау, тиімділік және қауіпсіздік мәселелері» атты тақырыпта онлайн-дәріс өтті. Спикер болып м.ғ.д., «Астана медицина унеиверситеті» КеАҚ-тың «Балалардың жұқпалы аурулары» кафедрасының меңгерушісі, иммунизация жөніндегі консультациялық комиссияның төрайымы Баешева Динагүл Аяпбековна сөз сөйледі. Ғылыми орталық қызметкерлері вирустың пайда болуы, оның құрылымы, вакцинацияның маңыздылығы туралы егжей-тегжейлі ақпарат тыңдады.


7 апреля отмечается Всемирный день здоровья в честь основания ВОЗ, начиная с 1950 года.  Здоровье – фундамент жизни каждого человека. В этом году основная тема – борьба с коронавирусной инфекцией, которая охватила весь мир. В этот памятный день в ННЦТО им. академика Н.Д. Батпенова прошла онлайн лекция на самую актуальную на сегодня тему «Вакцинация населения против COVID - 19, вопросы эффективности и безопасности». Спикером выступила Баешова Динагуль Аяпбековна, д.м.н., заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "МУА", председатель консультативной комиссии по иммунизации. Сотрудники научного центра прослушали детальную информацию о возникновении вируса, его строении, важности вакцинации.


On 7 April, World Health Day is celebrated in honour of the founding of WHO, beginning in 1950. Health is the foundation of every human being. This year’s main theme is the fight against coronavirus infection, which has spread throughout the world. On this memorable day in the NSCTO named after Academician N.D. Batpenova hosted an online lecture on the most relevant topic for today "Vaccination of the population against COVID - 19, issues of efficiency and safety." The speaker was Dinagul Ayapbekovna Baeshova, Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Children's Infectious Diseases, NJSC "MUA", Chairman of the Advisory Commission on Immunization. The staff of the scientific center listened to detailed information about the origin of the virus, its structure, the importance of vaccination.