Академик Н.Ж.Батпенов атындағы ҰҒТОО қызметкерлері «Қан орталығының» акциясын қолдап, қан тапсырып донор болды. 25 реаниматолг дәрігер, операция жасайтын хирургтер, мейіргерлер мен басқа да қызметкерлер қайырымды іс жасады. Ең бастысы, қазір қаланың көптеген ауруханалары мұқтаж болып отырған, сирек кездесетін – теріс резус-факторлы бірінші қан тобын жинау мүмкін болды.

Бақытжан Сманов, Академик Н.Ж.Батпенов атындағы ҰҒТОО дәрігер-реаниматологі:

«Мен жан сақтау бөлімінде жатқан науқасқа қан тапсырдым, өйткені онда операциядан кейінгі анемия. Мен сегіз жыл бойы қан тапсырып келемін. Жылына екі-үш рет. Бұл проблема емес. Науқас үшін қан тапсыру – дәрігердің міндеті сияқты. Мен пациенттерге көмектескенімді сезінемін. Қан тапсырған адам, белгілі бір дәрежеде, өз қанын жаңартады. Менің ойымша, бұл жерде екіжақты әсер бар. Қазір «Қан орталығына» үлкен жүктеме түсіп отыр, донорлар жетіспейді, карантиндік кезең, қан тапсыратын адамдар аз. Ал, науқастар саны азаяр емес. Оларға қан керек».
Сотрудники ННЦТО им. академика Н.Д. Батпенова поддержали акцию «Центра крови» и стали донорами. 25 врачей реаниматологов, оперирующих хирургов, медсестер и представителей персонала откликнулись и сделали доброе дело. Самое главное, удалось собрать редкую - первую группу крови с отрицательным резус-фактором, в которой сейчас нуждаются многие больницы города.

Бахытжан Сманов, врач-реаниматолог ННЦТО им.акадеика Н.Д.Батпенова:

«Я сдал кровь для реанимационного пациента, поскольку у него послеоперационная анемия. Я сдаю кровь уже около восьми лет. В год – по два-три раза. Это не проблема. Для меня сдать кровь для пациента – это как долг врача. Я ощущаю, что помогаю пациентам. Кто сдает, в какой-то степени, сами обновляют свою кровь. Я думаю, здесь двойной эффект. Сейчас идет большая нагрузка на «Центр крови», не хватает доноров, карантинный период, люди меньше сдают кровь. А больных – не становится меньше. Им нужна кровь».The staff of the NSCTO named after academician Batpenov N.D. supported the action of "Center for Transfusiology" and became blood donors. 25 resuscitators, surgeons, nurses and staff representatives responded and did the right thing. Most importantly, we’ve managed to assemble the rare, first group of blood with a negative resos factor that many hospitals in the city now need.

Bakhytzhan Smanov, the resuscitator doctor of NSCTO named after Batpenov N.D.: 

“I donated blood for an intensive care patient because he has postoperative anemia. I have been donating blood for about eight years now. Two or three times a year. It's not a problem. For me, donating blood for a patient is like a doctor's duty. I feel like I am helping patients. Those who donate, to some extent, renew their own blood. I think there is a double effect here. Now there is a lot of pressure on the "National Research Center for Transfusiology", there are not enough donors, the quarantine period, people donate blood less. And the number of patients is not decreasing. They need blood".